Huis en Zekerheid Spakenburg

Goudoever 1
3752 GS Bunschoten-Spakenburg
Tel: 0332996776
wouter@huisenzekerheidspakenburg.nl
Het gebouw Acht appartementen Oostsingel Koopaanneemsom € 315.000,- tot € 435.000,-
 in Bunschoten-Spakenburg 3751 AV

Omschrijving

Kleinschalig appartementengebouw op loopafstand van het centrum van Spakenburg.

Welkom thuis op de Oostsingel

In het centrum van Bunschoten-Spakenburg wordt dit luxe en ruim opgezette appartementengebouw  gerealiseerd. Dit gebouw komt op de plaats waar nu een twee-onder-een-kap woning staat. Daardoor komt het in de bestaande bebouwde omgeving te staan.  De appartementen krijgen allemaal een buitenruimte aan de westkant, met uitzicht op de singel en de volwassen bomen.

Locatie 3751 AV

De Oostsingel ligt in het centrum van het gezellige dorp  Bunschoten - Spakenburg. Het dorp kenmerkt zich door de historische dorpskern, met de oude botters die in de haven liggen.  
De geschiedenis van Spakenburg gaat terug tot 1450, toen de eerste vissers al actief waren. Het rijke visserijverleden van Spakenburg is nog overal voelbaar en zichtbaar, waardoor het dorp karakter en sfeer krijgt.

Oostsingel Spakenburg

De Oostsingel ligt parallel met de Spuistraat waar vroeger de boten nog aanmeerden. De Oostsingel behoort inmiddels ook tot het centrum van het dorp. De centrale loca-tie maakt de appartementen courant en zal verschillende doelgroepen aanspreken.
Het gebouw wordt gerealiseerd door lokale  (bouw)partners en zal daardoor ook met  
‘de Spakenburgse’ passie worden  gerealiseerd. Door de prominente plek is  iedereen erbij gebaat om een mooi stuk werk af te leveren. Dit is natuurlijk al gebeurd bij het ontwerp in samenwerking met de gemeente. De appartementen  worden gebouwd door de lokale  aannemer Koelewijn Bouw, die hemels-breed 150 meter op het achterliggende bedrijventerrein, is gevestigd. Ook de  onderaannemers, installateurs en andere betrokken partijen komen uit het dorp. 

Het gebouw Acht appartementen

Op de hoek van de Oostsingel en de Zuidwenk komt dit rijk uitgevoerde appartementen gebouw te staan. Het gaat om acht appartementen   variërend van 73 m² tot 132 m² die door architect Michiel Blokker zijn ontworpen. Het pand kenmerkt zich door een strakke, mansarde kap met mooie overstekken wat geaccentueerd wordt door de gordingen en de uitgetimmerde, witte goot.  
Er is gekozen voor een rood gemêleerde steen met een donkere teruglig-gende voeg. Dit gaat gepaard met donkere kozijnen, balustrades,  hemelwaterafvoeren  en hekwerken. Hierdoor krijgt het pand een chic, maar rustig gevelbeeld. De balkons zijn uitgevoerd met een loggia om extra buitenruimte en licht binnen te krijgen. Alle appartementen zijn voorzien van minimaal twee slaapkamers, een aparte berging van  circa 5 m² en twee parkeerplaatsen per appartement.

Omgeving Oostsingel

De appartementen komen op nog geen driehonderd meter van het centrum en de   supermarkt en op geen driehondervijftig meter van de dichtstbijzijnde  bushalte. De architect heeft er voor gekozen om het pand naar voren te schuiven op de kavel, zodat de  parkeerplaatsen uit het zicht achter op het perceel komen te staan.

Routing  

Aan de rechterzijde van het gebouw
is de inrit om op het achterterrein te komen. Hier zijn de parkeerplaatsen en bergingen gesitueerd. Via deze weg kan de gezamenlijke entree worden bereikt, die in verbinding staat met de galerij.

De appartementen

Het pand is opgedeeld in acht appartementen.  Die zijn levensloopbestendig, mede doordat elk appartement met
de lift bereikbaar is, en een slaapkamer op de woonverdieping heeft. Het is ruim opgezet en rolstoeltoegankelijk.
De twee grootste appartementen zijn grondgebonden en hebben allebei hun eigen tuin aan de voorzijde. Op de eerste verdieping zijn drie appartementen gerealiseerd die alle ruimte op dezelfde bouwlaag hebben.
Op de tweede verdieping komen drie appartementen met een interne trap naar de bovenste bouwlaag met mogelijkheid voor twee slaapkamers.

Installaties gasloos bouwen

Verwarming
De woning wordt verwarmd door
middel van een ventilatie lucht/water warmtepomp. Met een warmtepomp
wordt de aansluiting op gas overbodig. De warmtepomp kan uw huis verwarmen door warmte te onttrekken uit ventilatielucht. Door middel van vloerverwarming worden de ruimtes verwarmd. De leidingen worden weggewerkt in de cementdekvloer. De warmtepomp wordt gekoppeld aan een thermostaat (in de woonkamer) waarmee u de temperatuur in de woning kunt regelen. 

PV-panelen
Op het dak van de bovenste verdieping van het appartementengebouw worden PV-panelen geplaatst. De door de panelen opgewekte energie wordt gebruikt ten behoeve van de algemene voorzieningen van het appartementengebouw. Denk hierbij onder andere aan het trappenhuis, de lift, algemene verlichting etc.

Ventilatie
Ventilatie wordt gerealiseerd middels een mechanisch afzuigsysteem, in combinatie met ventilatieroosters in de kozijnen die de natuurlijke toevoer van lucht verzorgen. De afzuigpunten van het mechanische afzuigsysteem zijn voorzien van ventielen en worden aangebracht in de badkamer, het toilet, de opstelplaats van de wasmachine en in de keuken. De hoofdbediening wordt in de woonkamer geplaatst. 

Woningborg Bouwzekerheid

Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborgregeling in?
Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat. De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen en tracht de kwaliteit van nieuwbouw koopwoningen te  verbeteren.
Woningborg N.V. zicht op zekerheid Voordat een bouwonderneming deelnemer bij Woningborg kan worden, toetst  Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouw-plan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/) aannemings-overeenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.
Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u?
Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u onder andere het  volgende:

Gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet,  dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is  afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan  verstrekt Woningborg u een  schadeloosstelling.

De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden.  Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming. Anders gezegd: als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen, dan draagt Woningborg hier zorg voor.

Algemene voorwaarden

Gemeentelijke voorwaarden
Op de verkoop van de woningen zijn de  gemeentelijke voorwaarden van toepassing. Deze zijn te verkrijgen bij de verkopende  
makelaar en worden zover van toepassing  opgenomen in de overeenkomst.

Algemene bepalingen
U kunt ervan overtuigd zijn dat Koelewijn Bouw B.V., indien u besluit een woning te kopen, alles in het werk zal stellen om het in ons gestelde  vertrouwen waar te maken. Het streven is,  binnen de gegeven kwaliteit een zo goed  mogelijk product te leveren. Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door de architect en de adviseurs van dit plan. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiend uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven.
De ondernemer is gerechtigd tijdens de (af )bouw wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, het uiterlijk, aanzien en de bereikbaarheid van de woning. Deze kosten zullen geen der partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening van minder- of meerkosten. De indeling op de situatietekening van het openbare terrein (paden, groen, parkeerplaatsen en dergelijke) is aangegeven aan de hand van de laatst bekende gegevens. Wijzigingen hierop vallen buiten de invloedsfeer van de ondernemer. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de gang van zaken die volgt op het tekenen van de koop- en de aannemingsovereenkomst.

Garantie
De woningen worden gebouwd en verkocht met het garantiecertificaat van Woningborg. Het  garantiecertificaat wordt u door Woningborg N.V. toegezonden, nadat de aannemingsovereenkomst door beide partijen is ondertekend. Hierin zijn formele regelingen opgenomen, zoals de garantieregeling, garantienormen, reglementen van inschrijving en een standaard aannemingsovereenkomst. De overheid heeft het waarborgcertificaat van Woningborg officieel erkend. Het Woningborg Garantie- en Waarborgcertificaat betekent dat u als koper met een financieel gezonde en technisch vakbekwame onderneming zaken doet. Mocht de aannemer onverhoopt failliet gaan tijdens de bouwperiode, dan draagt de Garantie- en Waarborgregeling er zorg voor dat uw woning wordt afgebouwd. De Garantie- en Waarborgregeling is primair gekoppeld aan de woning, zodat u bij  verkoop binnen de garantietermijn de rechten uit de Garantie- en Waarborgregeling kunt  overdragen aan de nieuwe eigenaar.

De aankoop  
Wanneer u besluit tot aankoop van een woning over te gaan, wordt dit vastgelegd in een tweetal overeenkomsten. In de koopovereenkomst wordt vastgelegd dat u de grond, waarop uw  
woning gebouwd gaat worden, geleverd krijgt. In de aannemingsovereenkomst wordt de  aannemer verplicht om de woning te bouwen en te leveren. Beide overeenkomsten zijn  onlosmakelijk met elkaar verbonden. U verplicht zich onder andere de koopsom te betalen. Nadat deze overeenkomsten door koper en aannemer zijn getekend, worden deze naar de notaris  gezonden. In de meeste gevallen is de koper
niet in staat binnen veertien dagen conform de overeenkomsten de verschuldigde bedragen te voldoen. De aannemer is meestal bereid voorlopig uitstel te verlenen, mits over deze bedragen een rente wordt voldaan, zoals dit is geregeld in de aannemingsovereenkomst.

Naar de notaris
Enige tijd voor de datum van het passeren van de notariële akte (een zogenaamde akte van transport) van de kavel, ontvangt u van de notaris een afrekening van hetgeen u tot dan toe verschuldigd bent. Op deze afrekening staat ook het bedrag dat u aan hypotheek ontvangt, hoeveel vervallen aannemingstermijnen betaald dienen te worden en hoeveel bij de bank in depot blijft. Voor het passeren van de transportakte ontvangt u van de notaris de (concept)nota van afrekening, waarop het totale, op die dag verschuldigde bedrag staat aangegeven. Aan extra kosten kunnen hierop onder andere vermeld zijn:
De rente over nog niet betaalde, maar wel verschuldigde termijnen tot de transportdatum (indien van  toepassing);
De notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte;
Aan de bank verschuldigde afstuitprovisie of eventuele andere bankkosten.

Bij het transport tekent u meestal twee akten:
•    De transportakte van de grond;
•    De hypotheekakte.

Hypotheek
Wellicht zaI voor het bekostigen van een eigen woning een hypothecaire geldlening aangevraagd moeten worden. De financiële adviseur kan  behulpzaam zijn bij het aanvragen van een hypothecaire geldlening die aan uw persoonlijke wensen voldoet.
Kosten tijdens de bouw
Volgens het schema in de aannemingsover-eenkomst vervallen de bouwtermijnen van uw woning. U krijgt hiervoor termijnfacturen van de aannemer. Deze factuur moet u telkens  voorzien van uw handtekening en doorsturen naar de bank waar u een hypotheek heeft  afgesloten. Voor het deel van de hypotheek dat bij de bank in depot blijft, ontvangt u een  rentevergoeding die gelijk is aan de rente die u moet betalen. U betaalt per saldo, dus uitsluitend rente over de reeds betaalde termijnfacturen. De rente die u tijdens de bouwperiode moet  betalen over het opgenomen deel van de  hypotheek noemen we bouwrente.

Vrij op naam (v.o.n.)
De koopsommen van de woning zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met het verwerven van een eigen woning zijn gemoeid, in de koopsom zijn inbegrepen. 
•    Grondkosten;
•    Bouwkosten;
•    Sanitair;
•    Architect- en constructeurhonorarium;
•    Notarishonorarium, in verband met de transportakte;
•    Verkoopkosten;
•    Gemeenteleges (bouwvergunning, welstandadvies, eventuele procedures;
•    BTW indien van toepassing (thans 21%), een eventuele wijziging wordt conform wettelijke voor-schriften doorberekend;
•    Kadastrale inmeting;
•    Aansluitkosten van water-, riool- en elektriciteitsleidingen;
•    Woningborg;
•    De kosten van gebruik van water en elektriciteit tot de dag van oplevering.

De met de financiering van uw woning verband houdende kosten zijn niet in de koop- en  aannemingsovereenkomst inbegrepen. De  kosten zijn onder meer:
•    Notariskosten inzake hypotheekakte;
•    Afsluitprovisie hypotheek;
•    Eventuele kosten voor aanvraag Nationale Hypotheek Garantie;
•    Rente tijdens de bouw.

Andere kosten die niet in de koopsom zijn opgenomen: 
•    De abonnee-/aansluitkosten op het elefoonnet;
•    De abonnee-/aansluitkosten op de cai;
•    Kosten keuken;
•    Kosten voor eventueel meerwerk;
•    Kosten inrichting;
•    Kosten aanleg privétuin;
•    Kosten erfafscheidingen (conform verkooptekening behorende bij contract).

Verzekeringen
Tijdens de bouw zijn alle woningen verzekerd tegen de risico’s van brand- en stormschade.  Vanaf de oplevering van de woning dient de  koper de woning zelf te verzekeren.  Mogelijkheden meer- en/of minderwerk. Bij al onze woningen worden de kopers in de  gelegenheid gesteld te kiezen uit een ruime  mogelijkheid aan wijzigingen, zodat de woning  zoveel mogelijk kan worden aangepast aan persoonlijke wensen. Een overzicht van deze wijzigingen treft u op de standaard meer- en min-derwerklijst aan. Deze lijst is bijgevoegd bij deze brochure. Bij het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst zal aan u een kopers-informatiemap worden overhandigd. Deze map bevat onder meer gegevens betreffende de  afhandeling van eventueel meer- en of  minderwerk. Tevens wordt meer uitvoerige  informatie gegeven met betrekking tot de woning en de Woningborg Garantieregeling 2010.

Oplevering
Na aanvang van de bouw wordt u een globale opleveringsprognose gegeven. Dat is de datum waarop uw woning waarschijnlijk aan u wordt opgeleverd. Wij moeten daarbij de nodige reserve in acht nemen, omdat een woningbouwproject  altijd uniek is en veel onzekere factoren heeft. Als het vriest kan er niet worden gemetseld, als er veel regen valt kan er niet worden geschilderd, etc. Wij zullen u uiterlijk twee weken voor de oplevering informeren over de definitieve opleveringsdatum en het tijdstip. Derhalve adviseren wij u een ruime marge te nemen ten opzichte van tussentijds aan u verstuurde prognoses voor het maken van afspraken met uw leveranciers e.d. Wanneer de woning opleveringsgereed is, ontvangt u een uitnodiging om samen met de uitvoerder uw woning te inspecteren. Tijdens deze inspectie worden eventueel nog aanwezige onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd. Indien vooraf aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan en de akte van levering van de woning en eventuele hypotheekakte is voldaan, ontvangt na ondertekening van het ‘Proces verbaal van oplevering’ de sleutels van uw woning.
Voor oplevering worden het sanitair, de tegels en de beglazing schoon gewassen. De gehele woning wordt bezemschoon opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten en wordt uitgevlakt  opgeleverd. Bedieningsvoorschriften en garantie-bewijzen worden gebundeld en aangeleverd.

Constructie
Een nieuwbouwwoning heeft in de eerste  periode van bewoning een hoge vochtigheids-graad. Om (krimp) scheurvorming zoveel  mogelijk te voorkomen raden wij u aan in deze pe-riode goed te ventileren en niet te hard te stoken.

Onderhoudsperiode  
De eventuele onvolkomenheden geconstateerd tijdens de oplevering, worden zo snel mogelijk ver-holpen. Gedurende zes maanden, gerekend vanaf de datum van oplevering, kunt u nieuwe onvolko-menheden die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het ‘werken van het gebouw’ schriftelijk aan de aannemer mededelen. Nadat alle voor herstel in aanmerking komende  onvolkomenheden, waarvan schriftelijk melding is gemaakt, zijn verholpen, worden wij en de  aannemer geacht aan onze verplichtingen te hebben voldaan. Eventuele onvolkomenheden na deze periode worden conform de van toepassing zijnde regeling van Woningborg behandeld.

Algemeen
Controleer voor de opleveringsdatum:
•    Uw opstalverzekering;
•    Uw inboedelverzekering.

Disclaimer
De in deze uiting bijgevoegde tekeningen van plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden en illustraties zijn uitsluitend bedoeld als schematische voorstelling en dienen niet ter bepaling van enig recht. De op tekening aangegeven maten zijn ‘circa’ maten. Daar waar op de tekeningen huishoudelijke apparaten, meubilair, tuinaankleding, badkamerinrichting etc. staan aangegeven, is dat uitsluitend gedaan ter illustratie. Deze worden niet meegeleverd. Op de situatie aangegeven  openbare bestrating, erfafscheidingen, hagen, verlichting, openbaar groen en de plaats van de hemelwaterafvoeren kunnen na uitwerking van de plannen nog wijzigen.


 
Overdracht Status Verkocht Koopaanneemsom € 315.000,- - € 435.000,- Indeling Gebruiksoppervlakte 73 m² t/m 133 m² Inhoud 0 m³ Start bouw 03-02-2020 Start Verkoop 06-01-2020 Aantal kavels 8 Vrij 0 Aantal Bouwtypes 3 Woningtypen Appartement